Drobečková navigace

Úvod > Služby

NABÍDKA SLUŽEB

Inženýrská geodézie

Geodetické podklady pro výstavbu

Před výstavbou většiny objektů je zapotřebí provést geodetické zaměření stávající situace. Tzn.zaměřit výškové poměry stavebního pozemku, zaměřit povrchové znaky stávajících inženýrských sítí, návaznost na sousední objekty, komunikace a příjezdové cesty.

Zaměření skutečného provedení stavby

U větších staveb a staveb občanského využití se provádí zaměření skutečného provedení stavby. Toto zaměření zachycuje skutečný stav nově vybudovaných stavebních objektů, terénních úprav a veškerých změn oproti původnímu stavu.

Zaměření se využívá pro kontrolu správnosti a přesnosti provedení stavby a dále se jeho digitální forma zachycuje do GIS systémů jednotlivých správců.

Vytyčení stavebních objektů

Každé větší či menší stavbě předchází vytyčení její přesné polohy v terénu. U většiny staveb je nezbytná přítomnost geodeta, který využívá přístroje schopné vyměřit přesnou plošnou i prostorovou polohu stavebního objektu.

Tvorba účelových map

Účelové mapy se vyhotovují pro lokality většího rozsahu. Jejich obsahem je zaměření stávajícího stavu dané lokality a používají se pro projektovou dokumentaci, studie budoucího využití území, správu majetku atd.

Zaměřování a dokumentace podzemního vedení

Kontrolní měření

Během vystavby stavebního díla provádíme kontrolní měření přesnosti a správnosti výstavby.

Geodetické práce pro účely katastru nemovitostí

Geometrický plán pro vyznačení budovy, rozdělení pozemku

Důvody pro vypracování geometrického plánu jsou různé. V dnešní hektické době je však nejčastějším důvodem pro jeho vznik zajištění potřeby kvalitního bydlení jednotlivce.

Výstavba každého rodinného domu začíná výběrem místa a parcely, na které bude nový dům stát. Pro oddělení části parcely z většího celku je zapotřebí vypracovat geometrický plán. Geometrický plán vypracovaný geodetem je podkladem pro sepsání kupní, popřípadě darovací či jiné smlouvy mezi jednotlivými smluvními stranami.

S výběrem vhodného pozemku i s přípravou všech ostaních podkladů vám rádi pomohou a poradí naši spolupracovníci, zabývající se geodetickou a realitní činností. Poradí vám s přípravou podkladů, vypracují veškeré materiály a pomohou zajistit plynulý průběh celého řízení na katastrálním úřadě.

Po výběru a koupi parcely je zapotřebí udělat odhad příslušné nemovitosti a tím splnit svoji zákonnou povinnost. S tímto krokem vám pomůže náš odhadce, pracující v dané oblasti.

Dalším krokem k přípravě stavby je vypracování geodetických podkladů pro projekční kancelář. Naše převážně geodetická firma spolupracuje se zavedenými projekčními a architektonickými kancelářemi, které mohou splnit i ty nejnáročnější požadavky svých klientů.

Po vypracování projektové dokumentace a obdrženém stavebním povolení přichází opět geodetická kancelář a jejím úkolem v tomto případě je vytyčení samotné stavby v terénu. Vytyčení stavby od odborného geodeta vyžadují příslušné stavební úřady a bývá často podmínkou úspěšné kolaudace stavby.

Po vytyčení stavby začínají samotné stavební práce. Na samotnou stavbu je zapotřebí vynaložit nemalé finanční prostředky a s tím vyvstává nutnost zajistit financování stavby ať již úvěrem hypotéčním nebo úvěrem ze stavebního spoření. K tomuto účelu je zapotřebí vyhotovit geometrický plán pro vyznačení budovy v katastru nemovitostí, zde opět nastupuje odborný geodet, geodetické zaměření stavby a vypracování potřebného geometrického plánu.

V celém tomto průběhu poskytujeme komplexní služby a snažíme se vycházet vstříc přáním a potřebám jednotlivých klientů.

Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene

Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene slouží k zápisu práva, které omezuje vlastníka pozemku ve prospěch někoho jiného. Může jít o vyznačení trasy vedení inženýrských sítí přes soukromý pozemek, právo přístupu na sousední pozemek, atd.

Geometrický plán pro doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným způsobem
Tímto plánem doplníme do aktuální katastrální mapy pozemek dosud evidovaný zjednodušeným způsobem (mapy PK, mapy EN, mapy GP). Zajistíme tak jeho přesnou polohu, zpřesníme výměru a předejdeme případným vlastnickým či jiným sporům.

Vytyčení vlastnické hranice

Vytyčením hranice pozemků se obnovují v terénu neznatelné hranice a stabilizují se pevnými nadzemními znaky (železná trubka, geoharpon, hřeb...).